In alle gevallen waarin wij optreden als opdrachtnemer zijn op onze offertes en op met ons gesloten overeenkomsten de onderstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd aan onze offerte. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website.

1. Algemeen

1.1 Steenks Service B.V. is opdrachtnemer en wordt aangeduid als wij/ons. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn. In het geval deze algemene voorwaarden enerzijds en de hiervoor gemelde afwijkende bedingen of aanvullingen anderzijds tegenstrijdigheden bevatten, geldt de schriftelijke vastlegging van gemelde bedingen of aanvullingen.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Alle bepalingen in deze voorwaarden welke zich slechts richten tot een opdrachtgever, niet zijnde een particulier, zijn onverkort van toepassing op de opdrachtgever die een particulier is, dan wel daarmee gelijkgesteld pleegt te worden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat zulks in de omstandigheden van het geval redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

1.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de daartoe bestemde Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27.290.116.

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen op prijsopgaven ons niet en gelden zij slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht overgaan.

3. Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen in- en uitvoerrechten en accijnzen, importbelasting en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending ten laste van de opdrachtgever. Bij levering binnen Nederland gelden onze prijzen in beginsel franco. Bij levering binnen Nederland van onderdelen, alsmede bij levering buiten Nederland in het algemeen, komen de verzend- c.q. transportkosten in beginsel voor rekening van de opdrachtgever. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat vermeld.

3.2 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, mag opdrachtnemer aan opdrachtgever doorberekenen. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats.

4.2 Door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en dienen niet te worden beschouwd als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.

4.3 Als er sprake is van:

a. andere omstandigheden dan ons bekend waren toen wij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaven, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die wij, met in achtneming van onze planning, nodig hebben om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

b. opschorting van verplichtingen door ons, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die wij, met inachtneming van onze planning, nodig hebben om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a en b bedoeld.

Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

4.4 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen binnen 10 dagen nadat wij hem hebben medegedeeld dat de zaken voor hem klaar staan. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Bij overtreding van artikel 4.4 is opdrachtgever, nadat wij hem in gebreke hebben gesteld, aan ons per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder levering tevens verstaan “aflevering", waar het huur betreft.

5. Risico

5.1 In geval van levering af fabriek aan een derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder, behoudens voor zover de bestelde zaken door de fabriek te onzer controle worden afgeleverd bij onze werkplaats. In laatstgenoemd geval gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit onze werkplaats in het betrokken vervoermiddel.

5.2 In geval van levering uit voorraad gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit ons magazijn in het betrokken vervoermiddel.

5.3 In alle andere gevallen gaat het risico van de verkochte zaken over op de opdrachtgever op het moment dat de verkochte zaken in zijn feitelijke beschikkingsmacht of die van door hem aangewezen derden zijn overgegaan.

5.4 De opdrachtgever zal de onder ons eigendomsvoorbehoud vallende zaken vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dat te wensen, door de opdrachtgever aan ons worden verpand tot meerdere zekerheid van onze vorderingen.

6. Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling netto en contant bij aflevering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.

6.2 De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de opdrachtgever van een creditnota dient te worden beschouwd als een beroep op verrekening met de bovengenoemde posten (indien en voor zover die bestaan).

6.4 Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.

6.5 Wij zijn steeds gerechtigd alvorens (verder) te presteren, vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van de (verdere) betalingsverplichtingen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.6 Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente.

Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat wij uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 4;

c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

7. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Bij koop gaat de eigendom van de geleverde zaken pas over op de opdrachtgever als hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren zaken. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren. Tot dat tijdstip is het de opdrachtgever verboden, zonder toestemming van ons, de geleverde zaken te verplaatsen, vervreemden of bezwaren, op welke wijze dan ook.

7.2 Wij zijn gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever of indien surséance van betaling, dan wel faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, of indien de opdrachtgever zijn verzekeringsplicht of zijn inzageplicht als bedoeld in artikel 5.4 van deze voorwaarden niet (voldoende) naleeft, de onbetaald gebleven zaken terug te halen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.

7.3 De opdrachtgever is gerechtigd om de door ons geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert. Eventuele reparaties van de zaken zullen op kosten van de opdrachtgever door ons personeel geschieden.

7.4 Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken, zulks tot een bedrag van ten hoogste de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

8. Reparaties

8.1 Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij ons inspannen defecte zaken van hem te repareren. Indien de opdrachtgever bij de defecte zaken geen complete handleiding aan ons ter beschikking stelt, zullen wij de zaken naar ons eigen inzicht repareren.

8.2 Indien de zaken niet ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd, zijn wij gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen. Indien de zaken ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd en de opdrachtgever niet zelf voor het vervoer zorg draagt, zijn wij gerechtigd transportkosten in rekening te brengen.

8.3 Reparatie geschiedt tegen onze gangbare uurtarieven en tevens worden de materiaalkosten in rekening gebracht.

8.4 Op verzoek van de opdrachtgever kan er een onderhoudsovereenkomst worden overeengekomen. De specifieke condities zullen hierin dan ook worden vermeld.

9. Gebruik van door ons geleverde zaken

9.1 Aan gebruik van diverse van de door ons verhuurde of verkochte zaken zijn risico’s verbonden voor de gebruiker en derden. De opdrachtgever dient voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de aan het gebruik verbonden risico’s en alle maatregelen te treffen om te vermijden dat ten gevolge van de voorzienbare risico’s schade kan ontstaan. Bij gebreke van deze maatregelen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade en dient de opdrachtgever ons te vrijwaren van schadeclaims van derden.

9.2 De van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken mogen, zonder onze voorgaande toestemming, door de opdrachtgever niet aan derden in gebruik gegeven worden.

9.3 De opdrachtgever dient de van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken als een goed huisvader te beheren en gebruiken overeenkomstig hun bestemming.

9.4 De opdrachtgever is verplicht de gebruiksaanwijzingen te bestuderen alvorens de door ons geleverde zaken met de uiterste zorgvuldigheid in gebruik te nemen.

9.5 De opdrachtgever is voorts verplicht onze aanwijzingen en adviezen bij het gebruik en beheer van de door ons geleverde zaken strikt na te leven.

9.6 Bij de geringste twijfel over de werking of wijze van gebruik van de zaken, dient de opdrachtgever het gebruik te staken, de zaken niet in bedrijf te stellen dan wel buiten bedrijf stellen en contact met ons op te nemen voor advies.

9.7 Voor de gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik of gebruik strijdig met of afwijkend van deze algemene voorwaarden, de handleiding c.q. onze voorschriften en adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk.

10. Montage en inbedrijfstelling

Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van te monteren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

11. Garantie

11.1 Wij staan er jegens de opdrachtgever voor in dat gedurende 12 maanden na aflevering de door ons verkochte nieuwe zaken voldoen aan de eisen welke hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. In afwijking van de vorige zin, wordt voor bepaalde producten een gelijkluidende garantie, doch slechts voor de duur van 6 maanden, gegeven. In de desbetreffende gevallen zal zulke inperking van de garantieduur in de offerte worden vermeld.

11.2 Op door ons verkochte tweedehands (=gebruikte), op verhuurde zaken alsmede op de door ons verrichte reparaties of onderhoud verlenen wij in beginsel 3 maanden garantie. De opdrachtgever dient de tweedehands zaken voor gebruik grondig te controleren op gebreken of aanwezigheid van risico’s die aan normaal gebruik in de weg staan. De opdrachtgever vrijwaart ons van schade die door gebruik van tweedehands zaken ontstaat.

11.3 Indien een door ons geleverde zaak (mogelijk) gebreken vertoont, dient de opdrachtgever het gebruik van de zaak terstond te staken en gestaakt te houden, op straffe van verval van garantie en uitsluiting van onze aansprakelijkheid.

Buiten onze garantie vallen de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling dan wel onjuist gebruik of gebrek aan – c.q. onjuiste reparatie of onjuist onderhoud. Buiten onze garantie vallen mede de gevolgen van installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever, gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

11.5 Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze hetzij de koopprijs voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever te crediteren, hetzij kosteloos te vervangen dan wel te herstellen.

11.6 Onze aansprakelijkheid leidt nimmer tot enige andere verplichting onzerzijds dan één der in het vorige lid genoemde.

11.7 Garantie als bedoeld in dit artikel wordt pas verleend op het moment waarop de volledige koopsom of huursom is voldaan.

12. Toeleveranciers c.q. onderaannemers

12.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd bij de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever gebruik te maken van derden zoals toeleveranciers of onderaannemers.

12.2 Indien wij van onze toeleveranciers ontvangen zaken doorleveren c.q. bij de uitvoering van onze opdracht gebruik maken van de diensten van derden, zijn uitsluitend de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Wij zullen de opdrachtgever op zijn verzoek over de van toepassing zijnde bepalingen informeren. Wij zijn ten opzichte van de opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop wij ons ten opzichte van genoemde derden kunnen beroepen.

13. Klachten

13.1 De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden aangaande het risico bij overdracht van geleverde zaken zullen klachten over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons moeten zijn ingediend. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave doen van de aard en de grond van het gebrek en de klacht en van de desbetreffende factuur.

13.2 Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde klachttermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt onze aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het in de vorige lid van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid 1 van dit artikel genoemde klachttermijn kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever klacht te doen en wel in ieder geval binnen 36 uur nadat het gebrek is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid 1, op straffe van verval van enig recht als bedoeld in dit artikel.

13.3 Klachten geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

13.4 Elke deel(af)levering wordt, binnen het kader van dit artikel, als een afzonderlijke levering beschouwd.

13.5 De mogelijkheid om een klacht als bedoeld in dit artikel in te dienen, vervalt 3 maanden na de factuurdatum.

13.6 Wij zullen zo goed mogelijk inzetten om de klacht, indien gegrond, op te lossen. Dit kan, steeds naar onze keuze, geschieden middels herstel of reparatie, schadevergoeding of op andere wijze.

14. Onderhoud c.q. nazorg

Wij verlenen slechts nazorg of onderhoud indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet certificering van de buisrailwagens. In de situatie van levering zonder certificering (CE-verklaring) van een buisrailwagen en eventuele geleden schade door opdrachtgever zijn wij, noch onze eigen leverancier/opdrachtnemer, aan te spreken door opdrachtgever voor deze schade.

15.3 Onze aansprakelijkheid is per overeenkomst beperkt tot de betreffende contractsom exclusief omzetbelasting. De opdrachtgever is gehouden om te allen tijde terstond al datgene te doen of na te laten waardoor de schade- (eventueel) beperkt wordt.

15.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.

16. Overmacht

16.1 Een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen kan aan ons niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

16.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. Als de overmachtssituatie is vervallen, komen wij onze verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

16.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming door ons of door de opdrachtgever blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is indien er sprake is van overmacht en nakoming door ons blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door ons. Deze regeling sluit de wettelijk regeling inzake overmacht uit voor zover daarvan wordt afgeweken.

16.4 De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de tijdelijke dan wel blijvende overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

16.5 In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever dienaangaande gehouden tot betaling als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

16.6 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen; staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge excessieve ziekte van personeel; belemmerende of beperkende overheidsvoorschriften, gewijzigde wetgeving, gewijzigde regelgeving of rechterlijke uitspraken; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden; natuurgeweld, waaronder ook pandemieën, epidemieën, coronavirus; weersomstandigheden, waaronder vorst, aardbeving en overstroming.

16.7 Onder overmacht wordt onder meer ook verstaan de omstandigheid dat door ons ingeschakelde derden zoals leveranciers van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, transporteurs, of zoals onderaannemers en transporteurs of andere partijen waarvan wij afhankelijk zijn, niet of niet tijdig of niet deugdelijk voldoen aan hun verplichtingen door overmacht, waartoe onder meer behoren: natuurgeweld, waaronder ook pandemieën, epidemieën, coronavirus, weersomstandigheden, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge excessieve ziekte van personeel; belemmerende of beperkende overheidsvoorschriften, gewijzigde wetgeving, gewijzigde regelgeving of rechterlijke uitspraken; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; en bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden.

17. Opschorting en ontbinding

17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

18. Overdracht van rechten of verplichtingen

18.1 Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

19. Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

19.1 Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij wij daarmee instemmen en de opzegging of annulering schriftelijk geschied. Bij instemming van ons is opdrachtgever aan ons een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

20. Geschillen

20.1 Op deze voorwaarden en op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het “Verdrag van Wenen 1980" met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

21. Reparatieclausule nietigheden

21.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

21.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

21.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen wij en opdrachtgever desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.