In alle gevallen waarin wij optreden als opdrachtnemer en/of verhuurder zijn op onze offertes en op met ons gesloten overeenkomsten de onderstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd aan onze offerte. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een situatie waarin sprake is van “verhuurder” en/of “het gehuurde” geldt dat de betreffende bepaling (ook) van toepassing is op onze diensten als verhuurder van goederen. Indien daarvan in een artikel niet wordt gesproken dient de betreffende bepaling te worden gelezen als uitsluitend van toepassing op onze diensten/leveringen anders dan verhuur van goederen.

1. Algemeen

1.1 Steenks Service B.V. is opdrachtnemer en wordt aangeduid als wij/ons/opdrachtnemer/verhuurder. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever/huurder.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn. In het geval deze algemene voorwaarden enerzijds en de hiervoor gemelde afwijkende bedingen of aanvullingen anderzijds tegenstrijdigheden bevatten, geldt de schriftelijke vastlegging van gemelde bedingen of aanvullingen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Alle bepalingen in deze voorwaarden welke zich slechts richten tot een opdrachtgever, niet zijnde een particulier, zijn onverkort van toepassing op de opdrachtgever die een particulier is, dan wel daarmee gelijkgesteld pleegt te worden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat zulks in de omstandigheden van het geval redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

1.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de daartoe bestemde Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27.290.116.

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen op prijsopgaven ons niet en gelden zij slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht overgaan.

2.3 Indien wij optreden als verhuurder van een of meerdere roerende goederen geldt dat de overeenkomst tot stand komt door aanvaarding van opdrachtgever van de door opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte, danwel door mondelinge overeenkomst waarvan blijke uit een bevestigingsbericht dat wij daarvan toezenden, danwel door het ondertekenen door de opdrachtgever/huurder van een “CRM” c.q. vrachtbrief (ondertekening voor aflevering).

3. Prijzen, huur en huurprijzen

3.1 De (huur)overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de (huur)prijs zoals in de (huur)overeenkomst is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen in- en uitvoerrechten en accijnzen, importbelasting en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending ten laste van de opdrachtgever. Bij levering binnen Nederland gelden onze prijzen in beginsel franco. Bij levering binnen Nederland van onderdelen, alsmede bij levering buiten Nederland in het algemeen, komen de verzend- c.q. transportkosten in beginsel voor rekening van de opdrachtgever. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat vermeld.

3.2 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, mag opdrachtnemer aan opdrachtgever doorberekenen. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

3.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2 geldt tevens dat wanneer de verhuur langer duurt dan één jaar, op verzoek van de verhuurder jaarlijks een aanpassing van de huurprijs plaats kan vinden op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2022=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt in dat geval berekend volgens de formule: ‘de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan’. In geval verhuurder de keuze maakt om over te gaan tot indexatie als in dit artikel beschreven geldt dat:

a. zij dit schriftelijk (waaronder tevens dient te worden verstaan: langs elektronische weg) kenbaar dient te maken uiterlijk 1 kalendermaand voor de datum dat de wijziging in dient te gaan;

b. het doorvoeren van een wijziging door verhuurder geen verplichting schept om dit jaarlijks terugkerend te moeten doen en geen recht doet ontstaan voor huurder/opdrachtgever om zich te beroepen op een precedent indien er een of meerdere voorgaand jaar/voorgaande jaren geen prijsindexatie heeft plaatsgevonden.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats.

4.2 Door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en dienen niet te worden beschouwd als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.

4.3 Als er sprake is van:

a. andere omstandigheden dan ons bekend waren toen wij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaven, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die wij, met in achtneming van onze planning, nodig hebben om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

b. opschorting van verplichtingen door ons, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die wij, met inachtneming van onze planning, nodig hebben om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a en b bedoeld.

Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

4.4 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen binnen 10 dagen nadat wij hem hebben medegedeeld dat de zaken voor hem klaar staan. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Bij overtreding van artikel 4.4 is opdrachtgever, nadat wij hem in gebreke hebben gesteld, aan ons per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.5 Ingeval er sprake is van een huurovereenkomst geldt dat het gehuurde aan huurder wordt afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van huurder. Niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde geeft huurder in geen geval recht op schadevergoeding. In deze algemene voorwaarden wordt onder levering tevens verstaan “aflevering”, waar het huur betreft.

5. Risico/verzekeren

5.1 In geval van levering af fabriek aan een derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder, behoudens voor zover de bestelde zaken door de fabriek te onzer controle worden afgeleverd bij onze werkplaats. In laatstgenoemd geval gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit onze werkplaats in het betrokken vervoermiddel.

5.2 In geval van levering uit voorraad gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit ons magazijn in het betrokken vervoermiddel.

5.3 In alle andere gevallen gaat het risico van de verkochte zaken over op de opdrachtgever op het moment dat de verkochte zaken in zijn feitelijke beschikkingsmacht of die van door hem aangewezen derden zijn overgegaan.

5.4 De opdrachtgever zal de onder ons eigendomsvoorbehoud vallende zaken vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dat te wensen, door de opdrachtgever aan ons worden verpand tot meerdere zekerheid van onze vorderingen.

5.5 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel door verhuurder afgesloten verzekering. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de meldingsplicht van huurder. Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

5.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming is verhuurder gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van verhuurder – op grond van welke wettelijke grondslag ook - is beperkt tot die schade waartegen verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de vorige volzin van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door verhuurder voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies en gederfde winst;

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van verhuurder;

c. opzichtschade.

5.7 Huurder wordt geadviseerd om een zogeheten “primaire WA en ongevallenverzekering” af te sluiten ten aanzien van het gehuurde omdat verhuurder een zogeheten “secundaire WA-verzekering” heeft afgesloten voor al het verhuurde.

6. Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt. Wij kunnen naar eigen inzicht tevens verzoeken om de betaling te laten plaatsvinden netto en contant bij (af)levering.

6.2 De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder.

6.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de opdrachtgever van een creditnota dient te worden beschouwd als een beroep op verrekening met de bovengenoemde posten (indien en voor zover die bestaan).

6.4 Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.

6.5 Wij zijn steeds gerechtigd alvorens (verder) te presteren, vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van de (verdere) betalingsverplichtingen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.6 Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke kosten.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever/huurder direct rente aan ons/verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat wij uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever/huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 4;

c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever/huurder is aangevraagd;

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever/huurder wordt gelegd;

e. opdrachtgever/huurder wordt ontbonden of geliquideerd;

f. opdrachtgever/huurder (ingeval het een natuurlijk persoon betreft) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

6.7 Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. De in de overeenkomst vastgestelde bedragen dienen door huurder binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij een kortere huurperiode dient betaling te geschieden op een van de wijzen als vermeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden. Wij zijn bevoegd om een voorschot te verzoeken.

7. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Bij koop gaat de eigendom van de geleverde zaken pas over op de opdrachtgever als hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren zaken. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren. Tot dat tijdstip is het de opdrachtgever verboden, zonder toestemming van ons, de geleverde zaken te verplaatsen, vervreemden of bezwaren, op welke wijze dan ook.

7.2 Wij zijn gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever of indien surséance van betaling, dan wel faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, of indien de opdrachtgever zijn verzekeringsplicht of zijn inzageplicht als bedoeld in artikel 5.4 van deze voorwaarden niet (voldoende) naleeft, de onbetaald gebleven zaken terug te halen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.

7.3 De opdrachtgever is gerechtigd om de door ons geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert. Eventuele reparaties van de zaken zullen op kosten van de opdrachtgever door ons personeel geschieden.

7.4 Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken, zulks tot een bedrag van ten hoogste de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

7.5 De eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht en daardoor een bestanddeel wordt van het gehuurde, wordt eigendom van verhuurder.

Verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het gehuurde. Huurder zal zich met betrekking tot het gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken van aanspraak op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten.

Het gehuurde kan door huurder niet worden vervreemd, verpand of anderszins worden bezwaard. Partijen bij de huurovereenkomst beogen hiermee goederenrechtelijke werking. Verder is huurder niet bevoegd om het gehuurde aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslagleggende deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het gehuurde of een gedeelte hiervan vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van verhuurder en binnen 24 uur verhuurder hierover in te lichten.

In afwachting van instructies van verhuurder dient huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter bescherming van het gehuurde en de belangen van verhuurder. De kosten van door verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van huurder.

Verhuurder is gerechtigd op het gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van verhuurder blijkt. Het is huurder niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

7.6 Verhuurder kan aan huurder na afloop van de huurperiode onder de opschortende voorwaarde dat hij aan alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, het recht verlenen om het gehuurde in eigendom te verwerven voor de in huurovereenkomst aangegeven koopprijs. Indien huurder daartoe wenst over te gaan dient zij dat schriftelijk voor de afloop van de huurperiode aan huurder kenbaar te maken.

Indien huurder de in het eerste zin van dit artikel bedoelde koopoptie wenst uit te oefenen, dient hij vervolgens binnen 72 uur na de kennisgeving van verhuurder, verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen. Huurder is in dat geval verplicht de koopprijs aan verhuurder te voldoen uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode, danwel ten tijde van het verstrijken van gemelde 72 uur althans op het moment dat de eerste van die twee momenten zich voordoet.

Wanneer huurder van de koopoptie gebruik maakt, zal het gehuurde aan huurder worden verkocht en geleverd ingevolge artikel 3:115 sub b BW op de laatste dag van de huurperiode, in de staat waarin het gehuurde zich dan zal bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Verhuurder vrijwaart huurder niet voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde noch is hij anderszins tot enige garanties ten opzichte van huurder gehouden.

Ondanks het bepaalde hiervoor blijft het gehuurde eigendom van verhuurder, totdat huurder al hetgeen hij ter zake van huurovereenkomst en de uitoefening van de koopoptie aan verhuurder verschuldigd is, heeft voldaan.

8. Reparaties

8.1 Op verzoek van de opdrachtgever/huurder zullen wij ons inspannen defecte (door hem gehuurde) zaken te repareren. Indien de opdrachtgever/huurder bij de defecte zaken geen complete handleiding aan ons ter beschikking stelt, zullen wij de zaken naar ons eigen inzicht repareren.

8.2 Indien de zaken niet ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd, zijn wij gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen. Indien de zaken ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd en de opdrachtgever/huurder niet zelf voor het vervoer zorg draagt, zijn wij gerechtigd transportkosten in rekening te brengen.

8.3 Reparatie geschiedt tegen onze gangbare uurtarieven en tevens worden de materiaalkosten in rekening gebracht.

8.4 Op verzoek van de opdrachtgever/huurder kan er een onderhoudsovereenkomst worden overeengekomen. De specifieke condities zullen hierin dan ook worden vermeld.

8.5 Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Huurder zal het gehuurde uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel laten gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn. Als huurder geen gebruik kan maken van het gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel van verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.

9. Gebruik van door ons geleverde zaken

9.1 Aan gebruik van diverse van de door ons verhuurde of verkochte zaken zijn risico’s verbonden voor de gebruiker en derden. De opdrachtgever dient voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de aan het gebruik verbonden risico’s en alle maatregelen te treffen om te vermijden dat ten gevolge van de voorzienbare risico’s schade kan ontstaan. Bij gebreke van deze maatregelen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade en dient de opdrachtgever ons te vrijwaren van schadeclaims van derden.

9.2 De van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken mogen, zonder onze voorgaande toestemming, door de opdrachtgever niet aan derden in gebruik gegeven worden.

9.3 De opdrachtgever dient de van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken als een goed huisvader te beheren en gebruiken overeenkomstig hun bestemming.

9.4 De opdrachtgever is verplicht de gebruiksaanwijzingen te bestuderen alvorens de door ons geleverde/verhuurde zaken met de uiterste zorgvuldigheid in gebruik te nemen.

9.5 De opdrachtgever is voorts verplicht onze aanwijzingen en adviezen bij het gebruik en beheer van de door ons geleverde/verhuurde zaken strikt na te leven.

9.6 Bij de geringste twijfel over de werking of wijze van gebruik van de zaken, dient de opdrachtgever het gebruik te staken, de zaken niet in bedrijf te stellen dan wel buiten bedrijf stellen en contact met ons op te nemen voor advies.

9.7 Voor de gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik of gebruik strijdig met of afwijkend van deze algemene voorwaarden, de handleiding c.q. onze voorschriften en adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. In dat geval is een beroep op de eventueel door ons afgesloten verzekeringen uitgesloten. Voor een dergelijke situatie zal opdrachtgever/huurder zelf een verzekering dienen af te sluiten

10. Inbedrijfstelling

Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling en/of de juiste werking van de (gehuurde) zaken, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever/huurder en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

11. Garantie

11.1 Wij staan er jegens de opdrachtgever voor in dat gedurende 12 maanden na aflevering de door ons verkochte nieuwe zaken voldoen aan de eisen welke hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. In afwijking van de vorige zin, wordt voor bepaalde producten een gelijkluidende garantie, doch slechts voor de duur van 6 maanden, gegeven. In de desbetreffende gevallen zal zulke inperking van de garantieduur in de offerte worden vermeld.

Het gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het beoogde gebruik door huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd.

11.2 Op door ons verkochte tweedehands (=gebruikte), op verhuurde zaken alsmede op de door ons verrichte reparaties of onderhoud verlenen wij in beginsel 3 maanden garantie. De opdrachtgever dient de tweedehands zaken voor gebruik grondig te controleren op gebreken of aanwezigheid van risico’s die aan normaal gebruik in de weg staan. De opdrachtgever vrijwaart ons van schade die door gebruik van tweedehands zaken ontstaat.

11.3 Indien een door ons geleverde/verhuurde zaak (mogelijk) gebreken vertoont, dient de opdrachtgever/huurder het gebruik van de zaak terstond te staken en gestaakt te houden, op straffe van verval van garantie en uitsluiting van onze aansprakelijkheid.

11.4 Buiten onze garantie vallen de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling dan wel onjuist gebruik of gebrek aan – c.q. onjuiste reparatie of onjuist onderhoud. Buiten onze garantie vallen mede de gevolgen van installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever/huurder of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever, gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen, uitgezonderd de montage/installatie van het gehuurde op de wijze als vermeld in een meegeleverde gebruiksaanwijzing, zulks ten bewijze van de opdrachtgever/huurder.

11.5 Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze hetzij de koopprijs/huurprijs voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever/huurder te crediteren, hetzij kosteloos te vervangen dan wel te herstellen.

11.6 Onze aansprakelijkheid leidt nimmer tot enige andere verplichting onzerzijds dan één der in het vorige lid genoemde.

11.7 Garantie als bedoeld in dit artikel wordt pas verleend op het moment waarop de volledige koopsom of huursom is voldaan.

12. Toeleveranciers c.q. onderaannemers

12.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd bij de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever gebruik te maken van derden zoals toeleveranciers of onderaannemers.

12.2 Indien wij van onze toeleveranciers ontvangen zaken doorleveren c.q. bij de uitvoering van onze opdracht gebruik maken van de diensten van derden, zijn uitsluitend de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Wij zullen de opdrachtgever altijd over de van toepassing zijnde bepalingen informeren. Wij zijn ten opzichte van de opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop wij ons ten opzichte van genoemde derden kunnen beroepen.

12.3 Ingeval er schade is ontstaan ten aanzien van en/of ten gevolge van het gehuurde en zowel de huurder als wij verzekeringen ten aanzien van die schade hebben afgesloten geldt dat de verzekering van de huurder zal worden aangesproken.

13. Klachten

13.1 De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden aangaande het risico bij overdracht van geleverde zaken zullen klachten over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons moeten zijn ingediend. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave doen van de aard en de grond van het gebrek en de klacht en van de desbetreffende factuur.

Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van huurder in de meldingsplicht.

13.2 Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde klachttermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt onze aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het in de vorige lid van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid 1 van dit artikel genoemde klachttermijn kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever klacht te doen en wel in ieder geval binnen 36 uur nadat het gebrek is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid 1, op straffe van verval van enig recht als bedoeld in dit artikel.

13.3 Klachten geven aan de opdrachtgever/huurder niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

13.4 Elke deel(af)levering wordt, binnen het kader van dit artikel, als een afzonderlijke levering beschouwd.

13.5 De mogelijkheid om een klacht als bedoeld in dit artikel in te dienen, vervalt 3 maanden na de factuurdatum.

13.6 Wij zullen zo goed mogelijk inzetten om de klacht, indien gegrond, op te lossen. Dit kan, steeds naar onze keuze, geschieden middels herstel of reparatie, schadevergoeding of op andere wijze.

14. Onderhoud c.q. nazorg

14.1 Wij verlenen slechts nazorg of onderhoud ten aanzien van geleverde (niet verhuurde) goederen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

14.3 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder, met uitzondering van het dagelijks onderhoud, zoals het doorsmeren en reinigen van het gehuurde voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor het gehuurde bedoeld is. De voor de goede werking van het gehuurde benodigde brandstof en verbruikszaken komen eveneens voor rekening van huurder.

14.4 Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

Het bepaalde in dit lid geldt evenzeer voor wat betreft reparatie en/of onderhoud dat wij verrichten aan eigendommen die aan de klant toebehoren (dat wil zeggen zaken die zij niet van ons huren en/of hebben verkregen).

14.5 Eventuele reparaties door huurder mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven, komen de kosten van reparatie voor rekening en risico van huurder, onverminderd het recht van verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet aanwezig zijn van een CE certificaat ten aanzien van geleverde en verhuurde zaken. Alle door ons geleverde en verhuurde zaken beschikken over een CE verklaring echter niet in alle gevallen beschikken wij over een (actueel) CE-certificaat (deze worden alleen afgegeven aan de eerste eigenaar en niet in alle gevallen zijn die aan ons overgedragen). In de situatie van levering en/of verhuur zonder actueel CE-certificaat waarbij de opdrachtgever/huurder schade heeft geleden zijn wij, noch onze eigen leverancier/verhuurder, aan te spreken door opdrachtgever/huurder voor deze schade.

15.3 Onze aansprakelijkheid is per overeenkomst beperkt tot de betreffende contractsom exclusief omzetbelasting. De opdrachtgever is gehouden om te allen tijde terstond al datgene te doen of na te laten waardoor de schade- (eventueel) beperkt wordt.

15.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.

15.5 Onze aansprakelijkheid is uitgesloten indien de schade bij opdrachtgever/huurder het gevolg is van onjuist gebruik van het door ons geleverde/verhuurde.

16. Overmacht

16.1 Een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen kan aan ons niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

16.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. Als de overmachtssituatie is vervallen, komen wij onze verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

16.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming door ons of door de opdrachtgever blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is indien er sprake is van overmacht en nakoming door ons blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door ons. Deze regeling sluit de wettelijk regeling inzake overmacht uit voor zover daarvan wordt afgeweken.

16.4 De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de tijdelijke dan wel blijvende overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

16.5 In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever dienaangaande gehouden tot betaling als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

16.6 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen; staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge excessieve ziekte van personeel; belemmerende of beperkende overheidsvoorschriften, gewijzigde wetgeving, gewijzigde regelgeving of rechterlijke uitspraken; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden; natuurgeweld, waaronder ook pandemieën, epidemieën, coronavirus; weersomstandigheden, waaronder vorst, aardbeving en overstroming.

16.7 Onder overmacht wordt onder meer ook verstaan de omstandigheid dat door ons ingeschakelde derden zoals leveranciers van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, transporteurs, of zoals onderaannemers en transporteurs of andere partijen waarvan wij afhankelijk zijn, niet of niet tijdig of niet deugdelijk voldoen aan hun verplichtingen door overmacht, waartoe onder meer behoren: natuurgeweld, waaronder ook pandemieën, epidemieën, coronavirus, weersomstandigheden, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge excessieve ziekte van personeel; belemmerende of beperkende overheidsvoorschriften, gewijzigde wetgeving, gewijzigde regelgeving of rechterlijke uitspraken; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; en bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden.

16.8 Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan twaalf maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Eventueel door ons gemaakte kosten dienen op bewijze daarvan door huurder te worden voldaan (factureringskosten, systeemkosten en andere kosten verband houdende met het aangaan van de huurovereenkomst).

De bij de huurovereenkomst betrokken partijen hebben in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

17. Opzegging door opdrachtnemer/verhuurder, opschorting en ontbinding

17.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken en het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht anders dan voor reparatie of (noodzakelijk) onderhoud.

Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht anders dan voor reparatie of (noodzakelijk) onderhoud. De bewijslast of sprake is van reparatie of (noodzakelijk) onderhoud ligt bij de huurder.

17.2 Als, ingeval van verhuur voor bepaalde tijd de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in die zin dat het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht, wordt de huur overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

17.3 Indien de overeenkomst is aangegaan voor ofwel bepaalde tijd en nog niet is beëindigd in die zin dat het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht, ofwel is aangegaan voor onbepaalde tijd en nog niet is beëindigd in die zin dat het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht, kan deze door verhuurder worden beëindigd door opzegging per mail of brief met een opzegtermijn van 2 weken.

Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en vervolgens voor onbepaalde tijd is verlengd als gevolg van het zich voordoen van de situatie als in 17.2 van deze voorwaarden en die nog niet is beëindigd in die zin dat het gehuurde weer in de macht van verhuurder is gebracht, kan deze door verhuurder worden beëindigd door opzegging per mail of brief met een opzegtermijn van 48 uur.

Indien de opdrachtgever/huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever/huurder, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

-de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

-de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.4 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst (ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd), zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:

a. indien huurder een huurtermijn of een ander, ingevolge de huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan verhuurder betaalt, ongeacht of huurder al dan niet in gebreke is gesteld;

b. huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een met de huurovereenkomst strijdige handeling verricht;

c. indien huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. indien huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn eigen faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander is aangevraagd, hij in staat van faillissement is verklaard, hij een aanvraag Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) doet of de Wsnp op hem van toepassing is verklaard;

e. indien huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander land dan waar huurder blijkens de huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;

f. indien de verzekering van het gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;

g. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het gehuurde of gehele vernietiging van het gehuurde.

17.5 Is de huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, dan is huurder in de gevallen van artikel 17.4 direct en ineens een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd die gelijk is aan alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen vermeerderd met alle nog te verschijnen termijnen te rekenen tot aan de datum waarop de overeenkomst voor bepaalde tijd volgens de overeenkomst zou eindigen, te vermeerderen met vertragingsrente, als bedoeld in artikel 6.6.

17.6 Is de huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, dan is huurder in de gevallen van artikel 17.4 direct en ineens een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd die gelijk is aan alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen alsmede alle nog te verschijnen termijnen tot aan de aanvangsdatum van de huur van het gehuurde door een opvolgend huurder, mits verhuurder zich in redelijkheid voldoende inspant om zo spoedig mogelijk een opvolgend huurder te vinden te vermeerderen met vertragingsrente als bedoeld in artikel 6.6.

Indien in een dergelijk geval huurder zich naar het oordeel van verhuurder niet in redelijkheid voldoende inspant om zo spoedig mogelijk een opvolgende huurder te vinden geldt dat huurder aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen alsmede 6 maanden huur te rekenen vanaf het moment van toe-eigening door verhuurder te vermeerderen met vertragingsrente als bedoeld in artikel 6.6.

17.7 Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 19.2 voor zover mogelijk overeenkomstige toepassing.

17.8 Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van verhuurder om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen.

18. Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever/huurder kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

19. Opzeggen of annuleren van de overeenkomst door opdrachtgever/huurder en retournering van het gehuurde

19.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij wij daarmee instemmen en de opzegging of annulering schriftelijk geschied. Bij instemming van ons is opdrachtgever aan ons een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs. Deze opzegging dient te geschieden op de wijze al omschreven in artikel 17.3 van deze algemene voorwaarden.

19.2 Bij het einde van de huur is huurder verplicht het gehuurde in goede en oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan verhuurder te retourneren op een door verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.

Alle kosten die verband houden met de retournering aan verhuurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door verhuurder opgegeven bestemming en de kosten van (transport)verzekering zijn voor rekening van huurder.

Indien naar het oordeel van verhuurder het gehuurde bij het afhalen niet schoon is, is verhuurder gerechtigd het gehuurde voor rekening van huurder te (laten) reinigen, mits verhuurder aan huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het gehuurde heeft meegedeeld dat het gehuurde niet schoon was en op kosten van huurder zal worden gereinigd.

Zolang het gehuurde niet ten genoegen van verhuurder aan deze is geretourneerd, is huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

Alle kosten, die verhuurder na retournering van het gehuurde moet maken doordat huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van huurder.

20. Geschillen

20.1 Op deze voorwaarden en op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen 1980” met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

21. Reparatieclausule nietigheden

21.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

21.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

21.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen wij en opdrachtgever/huurder desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.